SOLARNE ELEKTRANE

Solarne elektrane izgrađuju se i koriste se u svrhu proizvodnje električne energije posredstvom prerade solarne odnosno sučneve energije.

S obzirom da je solarna, odnosno sunčeva energija obnovljiva i da je srazmerno tome neiscrpna, solarne elektrane predstavljaju potencijal budućnosti i njihova primena već u okvirima današnjice postaje sve zastupljenija.

U zavisnosti od kapaciteta električne energije koju su u stanju da proizvedu i u zavisnosti od konkretnog tipa namene, solarne elektrane se mogu svrstati u sledeće kategorije: krovne solarne elektrane, integrisane solarne elektrane, zatim autonomne solarne elektrane, samostojeće solarne elektrane, soalrne elektrane u formi solarnih nadstrešnica i solarne elektrane u formi solarnih parkinga.

Krovne solarne elektrane, izgrađuju se na krovnim površinama stambenih i drugih objekata i namenjene su proizvodnji električne energije čija će se potrošnja obavljati u unutrašnjosti objekta.

Integrisane solarne elektrane predstavljaju specifičnu formu solarnih elektrani i njihovi fotonaponski moduli mogu u potpunosti da zamene i da preuzmu ulogu krovnog pokrivača. Zbog upravo navedene činjenice, integrisane solarne elektrane izgrađuju se najčešće na objektima na kojima je krovni pokrivač dotrajao.

Autonomne solarne elektrane izgrađuju se najčešće na objektima koji nisu priključeni i koje nije moguće priključiti na elektrodistributivnu mrežu. Električnom energijom koju proizvedu autonomne solarne elektrane moguće je snabdeti manje stambene objekte, vikendice, bazne stanice, planinske domove ili kamp prikolice.

Samostojeće solarne elektrane izgrađuju se najčešće na otvorenim površinama, tačnije na neiskorišćenim površinama zemljišta. 

Solarne elektrane u formi solarnih nadstrešnica, izgrađuju se u obliku nadstrešnica i to tako da njihovi fotonaponski moduli formiraju krovni pokrivač nadstrešnice. Ove solarne elektrane, osim što proizvode električnu energiju, najčešće služe kao zaštita od vremenskih nepogoda, kao što su sneg, grad ili kiša.

Solarne elektrane u formi solarnih parkinga, izgrađuju se na površinama parkinga i njihovi fotonaponski moduli osim što proizvode električnu energiju formiraju krovne pokrivače parkinga.