SOLARNI SISTEMI

Solarni sistemi, ili fotonaponski sistemi kako se takođe nazivaju, upotrebljavaju se u cilju iskorišćavanja solarne energije, tačnije u cilju pretvaranja solarne energije u električnu energiju.

U zavisnosti od načina na koji funkcionišu, solarni sistemi se mogu podeliti u dve grupe.

Prvu grupu solarnih sistema čine takozvani samostalni solarni sistemi, dok drugu grupu solarnih sistema čine takozvani mrežno povezani solarni sistemi.

Samostalni solarni sistemi, kao što se veoma jasno i nedvosmisleno može zaključiti već na osnovu njihovog naziva, funkcionišu samostalno, što znači da njihova ugradnja i uopšteno njihova upotrebna funkcija nisu uslovljene prisustvom elektrodistributivne mreže, niti njihovim povezivanjem na elektrodistributivnu mrežu.

Iz upravo pomenutog razloga, samostalni solarni sistemi predstavljaju idealno rešenje za osobe čiji objekti nisu priključeni na elektrodistributivnu mrežu ili čiji se objekti nalaze na mestima koja su recimo udaljena od gradske sredine i na kojima nema elektrodistributivne mreže.

Takođe, samostalne solarne sisteme mogu upotrebljavati i osobe čiji objekti jesu priključeni na elektrodistributivnu mrežu, ali koji jednostavno ne žele da zavise od elektrodistributivne mreže.

Da bi samostalni solarni sistemi mogli nesmetano i kvalitetno da funkcionišu, potrebno je da budu sačinjeni od nekoliko neizostavnih komponenti, a to su solarni paneli, solarne baterije, solarni kontrolori napona i solarni invertori.

Uloga solarnih panela jeste da upiju solarnu energiju i da je pretvore u električnu energiju, a uloga solarnih baterija jeste da određenu količinu, tačnije određeni deo proizvedene električne energije akumuliraju i da je na taj način sačuvaju za kasniju upotrebu. Uloga solarnih kontrolora napona jeste da obavljaju kontrolu punjenja i potrošnje solarnih baterija, dok je uloga solarnih invertora da proizvedenu električnu energiju iz jednosmerne preoblikuju u naizmeničnu i da je tako prilagode za napajanje različitih kućnih aparata.

Mrežno povezani solarni sistemi, da bi mogli da obavljaju svoju funkciju, moraju biti direktno povezani sa elektrodistributivnom mrežom. Električna energija koju proizvedu mrežno povezani solarni sistemi, automatski se usmerava na elektrodistributivnu mrežu.